• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 6060
    Odwiedzin dzisiaj: 63

Regulamin Uniwersytetu


REGULAMIN UNIWERSYTETU PIERWSZEGO WIEKU


§ 1


Niniejszy regulamin określa cele, zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Pierwszego Wieku, zwany dalej UPW, działającego w ramach projektu edukacyjnego pod nazwą „Uniwersytet Pierwszego Wieku”.


§ 2


1. Celem działalności UPW jest w szczególności:


a) organizacja zajęć w formie aktywizujących wykładów oraz ćwiczeń,


b) zapoznanie studentów z historią, ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski i jej kultury językowo-literackiej,


c) przybliżenie historii regionu oraz osób związanych z miastem Bełchatowem i powiatem bełchatowskim,


d) kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz świadomych odbiorców literatury,


e) pogłębianie zainteresowań z zakresu nauk historycznych i filologicznych z uwzględnieniem elementów dziennikarstwa,


f) kształtowanie umiejętności przyswajania i przekazywania określonych przekonań o istocie historii Polski, języka polskiego i dzieła literackiego.


2. Zadaniem UPW jest kształcenie dzieci w wieku od 7 do 13 lat w zakresie, o którym mowa w § 3. Zajęcia mają charakter 45 minutowych wykładów teoretycznych oraz 45 minutowych zajęć warsztatowych.                                                          


§ 3


1. Zajęcia UPW prowadzone są w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie oraz w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie, w przystosowanych w tym celu salach dydaktycznych. Za prawidłowe przygotowanie sal dydaktycznych odpowiedzialni są pracownicy muzeum, biblioteki oraz nauczyciele akademiccy Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim wraz z członkami Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego im. Zygmunta I Starego z siedzibw Piotrkowie Trybunalskim.


2. Szczegółowy plan zajęć podany zostanie każdorazowo, przed rozpoczęciem semestru na stronie internetowej Miasta Bełchatowa, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Kraszewskiego w Bełchatowie oraz Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.


3. Zajęcia na UPW prowadzone są przez nauczycieli akademickich Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Filia w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z Piotrkowskim Bractwem Akademickim im. Zygmunta I Starego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz przez inne zaproszone osoby, zatwierdzone przez Dyrektora Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.


§ 4


1. Zajęcia UPW są płatne.


2. Wysokość opłat ustalana jest przed rozpoczęciem roku akademickiego i podana na stronie internetowej Miasta Bełchatowa i Muzeum Regionalnego w Bełchatowie oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Kraszewskiego w Bełchatowie.


3. Przed rozpoczęciem studiów na pierwszym roku pobierana jest bezzwrotna, jednorazowa opłata wpisowa w  wysokości ustalanej przed rozpoczęciem rekrutacji na dany rok.


4. Opłaty wnoszone są do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na rachunek bankowy Muzeum Regionalnego w Bełchatowie: Bank Ochrony Środowiska S.A. w Łodzi, 74 1540 1245 2096 9110 6634 000, tytułem: Opłata za uczestnictwo dziecka: Imię i nazwisko, w zajęciach UPW, grupa,  miesiąc  lub w kasie Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.


5. UPW nie zwraca opłaty za zajęcia, na których student UPW był nieobecny – niezależnie od przyczyn nieobecności.


6. Studentom uczęszczającym na zajęcia w roku akademickim 2016/2017, na dwóch kierunkach przysługuje zniżka 50% na drugi kierunek.


7. Od roku akademickiego 2017/2018 jedno dziecko może uczęszczać tylko na jeden wybrany kierunek studiów na UPW.


8. W przypadku, jeśli w zajęciach uczestniczy więcej niż jedno dziecko z rodziny, na drugie i kolejne dziecko przysługuje zniżka w wysokości 50%.


9. W przypadku, gdy uczestnik korzysta z dofinansowania do kosztów zajęć UPW (np. z zakładu pracy rodziców),  należy dostarczyć dokument świadczący o dofinansowaniu w celu poświadczenia płatności.


§ 5


1. Rekrutacja na UPW będzie odbywała się corocznie od dnia 14 czerwca do wyczerpania limitu miejsc.


2. Rekrutacja odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz złożenie  go w sekretariacie UPW w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie. Formularz dostępny jest w siedzibie Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, na stronie internetowej Miasta Bełchatowa,  Miejskiej                            i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Kraszewskiego w Bełchatowie oraz Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.


3. O wpisie na listę studentów UPW decydować będzie kolejność zgłoszeń.


4. Decyzję o przyjęciu, odmowie przyjęcia do grona studentów lub wykreśleniu z listy studentów UPW podejmuje Dyrektor Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.


5. O wpisie dziecka na listę studentów rodzic lub opiekun prawny dziecka zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany adres e-mail w deklaracji.


6. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 5 ust. 5, rodzic lub  opiekun prawny dziecka zobowiązany jest w terminie 2 tygodni do:


a) dostarczenia dwóch zdjęć dziecka do sekretariatu Muzeum Regionalnego w Bełchatowie,


b) uiszczenia opłaty wpisowej oraz comiesięcznego uiszczania opłaty za udział dziecka w zajęciach UPW.


 § 6


1. Każdy student otrzymuje:


a) indeks, na podstawie którego potwierdzony będzie udział w zajęciach. Wpisy w indeksie będą podstawą zaliczeń roku akademickiego,


b) legitymację studencką obowiązującą na czas trwania studiów,


c) dyplom ukończenia UPW.


2. W przypadku utraty dokumentów wskazanych w § 6 ust. 1 lit. a i b koszty wyrobienia nowych dokumentów pokrywa rodzic lub opiekun prawny studenta.


§ 7


1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 czerwca i jest podzielony na dwa semestry: zimowy i letni.


2. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem w określonych dniach i godzinach.


3. O wszelkich zmianach w planie zajęć UPW rodzic lub opiekun prawny będzie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w deklaracji adres e-mail.


§ 8


1. Zajęcia prowadzone będą w grupach maksymalnie 15 osobowych.


2. Student zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.


3. Nieobecności wymagają usprawiedliwienia od rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.


4. Student zobowiązany jest do przybywania na zajęcia punktualnie.


5. W czasie zajęć studenci znajdują się pod opieką wykładowców UPW i nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych oraz budynku w którym prowadzone są zajęcia.


§ 9


 Obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego dziecka jest zapewnienie dziecku bezpiecznej drogi na zajęcia oraz powrotu z nich.                               


§ 10


1. Skreślenie z listy studentów następuje w przypadku gdy:


a) student rażąco naruszy postanowienia niniejszego regulaminu lub przyjęte normy zachowania,


b) nieobecność studenta na zajęciach przekracza 50%,


c) rodzic lub opiekun prawny studenta wniesie pisemną rezygnację z jego udziału w zajęciach,


d) student zalega z opłatą za kolejne 2 miesiące,


e) rodzic lub opiekun prawny nie dostarczy do sekretariatu UPW w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie  dwóch zdjęć dziecka w terminie nieprzekraczalnym do uroczystej inauguracji roku akademickiego – o terminie inauguracji rodzic lub opiekun prawny zostanie poinformowany                             za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany adres e-mail w deklaracji.


Skreślenia z listy studentów dokonuje Dyrektor Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.


§ 11


1. Do praw i obowiązków związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.


2. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.


§ 12


1. Regulamin jest podany do ogólnej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sekretariacie UPW oraz zamieszczenie na stronach internetowych Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, Miasta Bełchatowa oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Kraszewskiego w Bełchatowie.


2. Informacje dotyczące UPW zamieszczane będą na stronach internetowych Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, Miasta Bełchatowa oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Kraszewskiego w Bełchatowie.


§ 13


Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.


 


 

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2017
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce