• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 37224
    Odwiedzin dzisiaj: 3

Regulamin Uniwersytetu

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN UNIWERSYTETU PIERWSZEGO WIEKU

 

§ 1

 

Niniejszy regulamin określa cele, zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Pierwszego Wieku, zwany dalej UPW, działającego w ramach projektu edukacyjnego pod nazwą „Uniwersytet Pierwszego Wieku”.

 

§ 2

 

1. Celem działalności UPW jest w szczególności:

 

a) organizacja zajęć w formie aktywizujących wykładów oraz ćwiczeń,

 

b) zapoznanie studentów z historią, ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski i jej kultury językowo-literackiej,

 

c) przybliżenie historii regionu oraz osób związanych z miastem Bełchatowem i powiatem bełchatowskim,

 

d) kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz świadomych odbiorców literatury,

 

e) pogłębianie zainteresowań z zakresu nauk historycznych i filologicznych z uwzględnieniem elementów dziennikarstwa,

 

f) kształtowanie umiejętności przyswajania i przekazywania określonych przekonań o istocie historii Polski, języka polskiego i dzieła literackiego.

 

2. Zadaniem UPW jest kształcenie dzieci w wieku od 7 do 13 lat w zakresie, o którym mowa w § 3. Zajęcia mają charakter 45 minutowych wykładów teoretycznych oraz 45 minutowych zajęć warsztatowych.

 

§ 3

 

1. Zajęcia UPW prowadzone są w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie oraz w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie,
w przystosowanych w tym celu salach dydaktycznych. Za prawidłowe przygotowanie sal dydaktycznych odpowiedzialni
są pracownicy muzeum, biblioteki oraz nauczyciele akademiccy Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim wraz z członkami Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego im. Zygmunta I Starego
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

 

2. Szczegółowy plan zajęć podany zostanie każdorazowo, przed rozpoczęciem semestru na stronie internetowej Miasta Bełchatowa, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Kraszewskiego w Bełchatowie oraz Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

 

3. Zajęcia na UPW prowadzone są przez nauczycieli akademickich Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Filia w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z Piotrkowskim Bractwem Akademickim im. Zygmunta I Starego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz przez inne zaproszone osoby, zatwierdzone przez Dyrektora Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

 

§ 4

 

1. Zajęcia UPW są płatne.

 

2. Wysokość opłat ustalana jest przed rozpoczęciem roku akademickiego i podana na stronie internetowej Miasta Bełchatowa i Muzeum Regionalnego w Bełchatowie oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Kraszewskiego w Bełchatowie.

 

3. Przed rozpoczęciem studiów na pierwszym roku pobierana jest bezzwrotna, jednorazowa opłata wpisowa w wysokości ustalanej przed rozpoczęciem rekrutacji na dany rok.

 

4. Opłaty wnoszone są do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na rachunek bankowy Muzeum Regionalnego w Bełchatowie: Bank Ochrony Środowiska S.A. w Łodzi, 74 1540 1245 2096 9110 6634 0001 , tytułem: Opłata za uczestnictwo dziecka: Imię i nazwisko, w zajęciach UPW, grupa, miesiąc lub w kasie Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

 

5. UPW nie zwraca opłaty za zajęcia, na których student UPW był nieobecny – niezależnie od przyczyn nieobecności.

 

6. Studentom uczęszczającym na zajęcia w roku akademickim 2016/2017, na dwóch kierunkach przysługuje zniżka 50% na drugi kierunek.

 

7. Od roku akademickiego 2017/2018 jedno dziecko może uczęszczać tylko na jeden wybrany kierunek studiów na UPW.

 

8. W przypadku, jeśli w zajęciach uczestniczy więcej niż jedno dziecko z rodziny, na drugie i kolejne dziecko przysługuje zniżka w wysokości 50%.

 

9. W przypadku, gdy uczestnik korzysta z dofinansowania do kosztów zajęć UPW (np. z zakładu pracy rodziców), należy dostarczyć dokument świadczący o dofinansowaniu w celu poświadczenia płatności.

 

§ 5

 

1. Rekrutacja na UPW będzie odbywała się corocznie od dnia 14 czerwca do wyczerpania limitu miejsc.

  

2. Rekrutacja odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz złożenie go w sekretariacie UPW w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie. Formularz dostępny jest
w siedzibie Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, na stronie internetowej Miasta Bełchatowa, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Kraszewskiego w Bełchatowie oraz Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

 

3. O wpisie na listę studentów UPW decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

4. Decyzję o przyjęciu, odmowie przyjęcia do grona studentów lub wykreśleniu z listy studentów UPW podejmuje Dyrektor Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

 

5. O wpisie dziecka na listę studentów rodzic lub opiekun prawny dziecka zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany adres e-mail w deklaracji.

 

6. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 5 ust. 5, rodzic lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest w terminie 2 tygodni do:

 

a) dostarczenia dwóch zdjęć dziecka do sekretariatu Muzeum Regionalnego w Bełchatowie,

 

b) uiszczenia opłaty wpisowej oraz comiesięcznego uiszczania opłaty za udział dziecka w zajęciach UPW.

 

§ 6

 

1. Każdy student otrzymuje:

 

a) indeks, na podstawie którego potwierdzony będzie udział w zajęciach. Wpisy w indeksie będą podstawą zaliczeń roku akademickiego,

 

b) legitymację studencką obowiązującą na czas trwania studiów,

 

c) dyplom ukończenia UPW.

 

2. W przypadku utraty dokumentów wskazanych w § 6 ust. 1 lit. a i b koszty wyrobienia nowych dokumentów pokrywa rodzic lub opiekun prawny studenta.

 

§ 7

 

1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 czerwca i jest podzielony na dwa semestry: zimowy i letni.

 

2. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem w określonych dniach i godzinach.

 

3. O wszelkich zmianach w planie zajęć UPW rodzic lub opiekun prawny będzie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w deklaracji adres e-mail.

 

1. Zajęcia prowadzone będą w grupach maksymalnie 15 osobowych.

 

2. Student zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

 

3. Nieobecności wymagają usprawiedliwienia od rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

 

4. Student zobowiązany jest do przybywania na zajęcia punktualnie.

 

5. W czasie zajęć studenci znajdują się pod opieką wykładowców UPW i nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych oraz budynku w którym prowadzone są zajęcia.

 

§ 9

 

Obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego dziecka jest zapewnienie dziecku bezpiecznej drogi na zajęcia oraz powrotu z nich.

 

§ 10

 

1. Skreślenie z listy studentów następuje w przypadku gdy:

 

a) student rażąco naruszy postanowienia niniejszego regulaminu lub przyjęte normy zachowania,

 

b) nieobecność studenta na zajęciach przekracza 50%,

 

c) rodzic lub opiekun prawny studenta wniesie pisemną rezygnację z jego udziału w zajęciach,

 

d) student zalega z opłatą za kolejne 2 miesiące,

 

e) rodzic lub opiekun prawny nie dostarczy do sekretariatu UPW w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie dwóch zdjęć dziecka w terminie nieprzekraczalnym do uroczystej inauguracji roku akademickiego – o terminie inauguracji rodzic lub opiekun prawny zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany adres e-mail w deklaracji.

 

Skreślenia z listy studentów dokonuje Dyrektor Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

 

§ 11

 

1. Do praw i obowiązków związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

2. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

 

§ 12

 

1. Regulamin jest podany do ogólnej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w sekretariacie UPW oraz zamieszczenie na stronach internetowych Muzeum Regionalnego
w Bełchatowie, Miasta Bełchatowa oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Kraszewskiego w Bełchatowie.

 

2. Informacje dotyczące UPW zamieszczane będą na stronach internetowych Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, Miasta Bełchatowa oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Kraszewskiego w Bełchatowie.

 

§ 13

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Muzeum Regionalnego
w Bełchatowie.

 

 

  

 

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2018
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce