• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 8397
    Odwiedzin dzisiaj: 0

Regulamin Uniwersytetu

REGULAMIN
UNIWERSYTETU PIERWSZEGO WIEKU
DZIAŁAJĄCEGO PRZY KOOPERACJI URZĘDU MIASTA BEŁACHATOWA
ORAZ PIOTRKOWSKIEGO BRACTWA AKADEMICKIEGO
IM. ZYGMUNTA I STAREGO

§ 1
Niniejszy regulamin określa cele, zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Pierwszego Wieku działającym przy kooperacji Urzędu Miasta Bełchatowa oraz Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego im. Zygmunta I Starego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: UPW).
§ 2
1. Celem działalności UPW jest:
a) organizacja zajęć w formie aktywizujących wykładów oraz ćwiczeń;
b) zapoznanie studentów z historią, ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski;
c) przybliżenie historii regionu oraz osób związanych z miastem Bełchatowem i powiatem bełchatowskim;
d) kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych;
e) pogłębianie zainteresowań z zakresu nauk historycznych.
2. Zadaniem UPW jest kształcenie dzieci w wieku od 7 do 16 lat w zakresie o którym mowa w § 2. Zajęcia mają charakter 45 minutowych wykładów teoretycznych oraz 45 minutowych zajęć warsztatowych.
§ 3
1. Zajęcia UPW prowadzone są w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie w przystosowanych w tym celu salach dydaktycznych. Za prawidłowe przygotowanie sal dydaktycznych odpowiedzialni są pracownicy Muzeum oraz nauczyciele akademiccy Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim i członków Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego im. Zygmunta I Starego.
2. Szczegółowy plan zajęć podany zostanie każdorazowo, przed rozpoczęciem semestru na stronie internetowej Miasta Bełchatowa i Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.
§ 4
1. Zajęcia na UPW są płatne.
2. Wysokość opłat ustalana jest przed rozpoczęciem roku akademickiego i podana na stronie internetowej Miasta Bełchatowa i Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.
3. Opłaty wnoszone są przed rozpoczęciem roku akademickiego w wyznaczonych terminach na rachunek bankowy podany w deklaracji zgłoszenia dziecka do UPW.
4. UPW nie zwraca opłaty za zajęcia, na których student UPW był nieobecny - niezależnie od przyczyn nieobecności.
§ 5
1. Rekrutacja na UPW będzie odbywała się corocznie od dnia 1 czerwca do wyczerpania limitu miejsc.
2. Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz złożenia go do sekretariatu Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. Formularz dostępny jest w siedzibie Muzeum Regionalnego w Bełchatowie oraz na stronie internetowej Miasta Bełchatowa i Muzeum Regionalnego w Bełchatowie
3. O wpisie na listę studentów UPW decydować będzie kolejność zgłoszeń.
4. Rodzic lub prawny opiekun dziecka zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie o wpisie dziecka na listę studentów.
5. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 5 ust. 4, rodzic lub prawny opiekun dziecka zobowiązany jest w terminie 2 tygodni do:
a) podpisania umowy uczestnictwa dziecka w zajęciach UPW oraz regulaminu, a także do dostarczenia dwóch zdjęć dziecka do sekretariatu Muzeum Regionalnego w Bełchatowie,
b) uiszczenia opłaty za studia.
§ 6
1. Każdy student otrzymuje:
a) Indeks, na podstawie którego potwierdzony będzie udział w zajęciach. Wpisy w indeksie będą podstawą zaliczenia roku akademickiego.
b) Dyplom ukończenia UPW.
§ 7
1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 czerwca i jest podzielony na dwa semestry: zimowy i letni.
2. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (w tym raz w sobotę) w godzinach podanych w planie na obowiązujący rok akademicki.
3. Wszelkie zmiany w planie będą nanoszone z tygodniowym wyprzedzeniem.
4. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych UPW zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w innym terminie.
5. Przed rozpoczęciem zajęć każdego roku akademickiego odbędzie się zebranie z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
§ 8
1. Zajęcia prowadzone będą w grupach maksymalnie 15 osobowych.
2. Student zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
3. Nieobecności wymagają usprawiedliwienia od rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.
4. Student zobowiązany jest do przybywania na zajęcia punktualnie.
5. W czasie zajęć studenci znajdują się pod opieką wykładowców UPW i nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych oraz budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.
§ 9
1. Obowiązkiem rodzica lub prawnego opiekuna dziecka jest zapewnienie dziecku bezpiecznej drogi na zajęcia oraz powrotu z nich.
§ 10
Skreślenie z listy studentów następuje w przypadku, gdy:
a) student rażąco naruszy postanowienia niniejszego regulaminu lub przyjęte normy zachowania,
b) nieobecność studenta na zajęciach przekracza 50%,
c) rodzic lub prawny opiekun studenta wniesie pisemną rezygnację z jego udziału w zajęciach.
§ 11
1. Do praw i obowiązków związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Bełchatowie.
§ 12
1. Użyte w Regulaminie określenie „student” oraz „studia” nie są tożsame z pojęciami użytymi w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.(Dz.U. 2012, poz. 572 ze zm.).
2. UPW zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
3. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do śledzenia na bieżąco informacji umieszczanych na stronie internetowej Miasta Bełchatowa i Muzeum Regionalnego w Bełchatowie dotyczących UPW.

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2017 | Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce