• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 8397
    Odwiedzin dzisiaj: 0

Obsługa cateringowa - konkurs ofert

Zaproszenie do składania ofert na obsługę cateringową podczas obchodów "XXXVIII Dni Bełchatowa" w dniach 1-2 lipca 2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na zabezpieczenie  OBSŁUGI CATERINGOWEJ podczas plenerowej imprezy kulturalnej XXXVIII Dni Bełchatowa w dniach 1 - 2 lipca 2017 r. na terenie parku przy Muzeum Regionalnym w Bełchatowie.

 W imieniu Muzeum Regionalnego w Bełchatowie zapraszam do składania ofert, których przedmiotem będzie udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz.  907 z późn. zm). Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.
I. Przedmiotem Zamówienia jest:
Zabezpieczenie obsługi cateringowej imprezy kulturalnej XXXVIII Dni Bełchatowa w dniach  1 – 2 lipca 2017 r. na terenie parku  przy Muzeum Regionalnym w Bełchatowie.
II. Zakres obsługi :
1/ dostarczenie na własny koszt na miejsce imprezy oraz rozstawienie w sposób uzgodniony z Organizatorem (załącznik nr 1), 80 kompletów tzw. ławo-stołów biesiadnych, zabezpieczając w ten sposób 640 miejsc siedzących pod parasolami (lub innym zadaszeniem) o jednakowym wyglądzie, od dn. 01.07.2017 r. godz. 14.00 do 02.07.2017 r. do czasu zakończenia  koncertów na scenie ok. godz. 23.00,
2/ przygotowania i obsługi, przy zachowaniu wszelkich niezbędnych wymogów sanitarno-higienicznych, szerokiej bazy gastronomicznej wraz z zapleczem w szczególności:
- sprzedaży posiłków : min. dania grillowe a także napoje zimne, gofry, popcorn, wata cukrowa, lody,
- sprzedaży piwa – 6 punktów sprzedaży,
- sprzedaży artykułów zgodnie z zezwoleniami,
- zabezpieczenie odpowiedniej ilości oferowanych produktów w celu zapewnienia ciągłej i nieprzerwanej sprzedaży podczas trwania imprezy,
- wykorzystanie taboru samochodowego umożliwiającego transport art. spożywczych w odpowiednich warunkach sanitarnych oraz termicznych w trakcie imprezy,
3/ zabezpieczenie we własnym zakresie  energii elektrycznej na potrzeby gastronomii oraz poniesie koszty z tym związane,
4/ estetyczne podświetlenie stoisk gastronomicznych,
5/ utrzymanie porządku i czystości  przy stoiskach cateringowych,
6/ uiszczenie wszelkich kosztów i opłat związanych z uzyskaniem i wydaniem zezwoleń na sprzedaż  i podawanie piwa oraz wszelkich opłat podatkowych związanych ze sprzedażą (opłaty koncesyjne, VAT),
7/ bezpłatnego przekazania Organizatorowi 250 szt. talonów na zestaw obiadowy (karczek, frytki, napój).
III. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
IV. Warunkami udziału w postępowaniu jest złożenie wraz z ofertą :
1/ udokumentowanie działalności gospodarczej wpisem do KRS lub ewidencji przedsiębiorców,
2/ oświadczenie  o nadzorze zakładu przez PPIS,
3/ oświadczenie (zał. nr 2 do zaproszenia)
V. Kryteria oceny:
1/ cena za realizację zamówienia  80 %
2/ doświadczenie oferenta -  potwierdzone przynajmniej jedną referencją 20%
VI. Kompletne oferty, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w nieprzejrzystej, zapieczętowanej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej opisem „XXXVIII Dni Bełchatowa 2017 – Catering” do dnia  24 maja 2017 r.  do godz. 16.00, wyłącznie przesyłką pocztową lub osobiście na adres Muzeum Regionalnego, 97-400 Bełchatów, ul. Rodziny Hellwigów 11.
Negocjacje odbędą się w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Muzeum Regionalnego, 97-400 Bełchatów, ul. Rodziny Hellwigów 11.
Osoby reprezentujące  oferenta powinny przedstawić dokumenty potwierdzające ich umocowanie.
VII. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich składających oferty.

W imieniu Zamawiającego:
Marek Tokarek
Dyrektor Muzeum

 

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2017 | Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce